บทที่ 3 : กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์