ความสำคัญของหลักสูตร
    อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม.คือ “บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความสมัครใจ” และเป็นกลไกในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเปรียบเสมือน “ม้าเร็ว” ที่เข้าถึงคนเข้าถึงจุดเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะเข้ามาให้การช่วยเหลือดังนั้นผู้ที่จะเป็น อพม. ต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะความสามารถเฉพาะด้านเพื่อที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    1. เพื่อใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางและสร้างมาตรฐานในการฝึกอบรมอพม.
    2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรู้พื้นฐานงานอาสาสมัครและงานพัฒนาสังคม
    3. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่

องค์ประกอบของหลักสูตร
    • บทเรียนหลักจำนวน 5 บทเรียน (ภาคบังคับ)
    • บทเรียนเสริมจำนวน 5 บทเรียน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา
      มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) ท้ายบทเรียนหลักทั้ง5บทเรียนทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไปและเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับCertificate of Completionได้

บทเรียนหลัก

บทเรียนเสริม