ความรู้ คู่ อพม.ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรื่อง พม. ช่วยเหลือ "เงินเยียวยา" กลุ่มเปราะบาง

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรื่อง 5 พฤติกรรมเข้าข่ายล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ข้อมูลโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรื่อง การบริการและการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย พส.

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2563เรื่องจรรยาบรรณของ อพม.

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563เรื่อง“การบันทึกข้อมูลแบบคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมพม.”

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรื่อง Smart อพม. (5•Activities 5•Processes 3•Methods) สนับสนุนข้อมูลโดยกลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสงคม

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ความรู้คู่ อพม. ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563เรื่อง การจัดการรายกรณี แบบมืออาชีพโดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)